top of page

Gestaltterapi

I gestaltterapi jobber vi med hele deg – med tankene dine, følelsene dine og kroppen din. Gestaltterapeuten tror ikke på å presse fram forandringer og møter deg på dine premisser, uten å tolke og dømme. Det legges vekt på at du blir bevisstgjort egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at du tydeligere kan se deg selv og dine valg. Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eksperimenter. 


Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller
nøytral, men subjektiv og involvert i et jeg - du forhold til klienten. 

Gestaltterapi ble utviklet innen den psykoterapeutiske behandlingstradisjonen og er en terapiform som vektlegger menneskets evner og muligheter fremfor å fokusere på sykdom og mangler.

 

Det er en retning innen humanistisk psykologi og bygger på eksistensialistisk-humanistisk filosofi, fenomenologi og gestaltpsykologi. I dag fremstår gestaltterapien som en gjennomarbeidet teoretisk og terapeutisk modell som har tatt opp i seg og videreutviklet mange sentrale elementer innen både humanistisk psykologi, psykoanalyse og kognitiv terapi. Eksistensialismen understreker menneskets frihet og således dets ansvar for sine muligheter og valg.

 

Gestaltterapien er enkelt forklart oppmerksomhetstrening og utforsking av valg. De følelser og tanker vi ikke er oppmerksomme på gjør alltid noe med oss. De følelser og tanker vi derimot er oppmerksomme på har vi mulighet til å gjøre noe med.

 

Gestalt bygger på en overbevisning om at vi kan leve fullverdige liv i overensstemmelse med våre behov når vi blir klar over hvilke muligheter vi har for livsutfoldelse i våre omgivelser og i samhandling med våre medmennesker. De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Økt oppmerksomhet/awareness - er både mål og metode innen gestaltterapi. Innen gestaltterapi er begrepet awareness et faguttrykk som oversettes med å være oppmerksomt tilstede i øyeblikket.

 

Erkjennelsen om oss selv skjer i øyeblikket når mennesker møtes og i det spontane arbeidet mellom terapeut og klient. Gestaltterapi er grunnleggende relasjonell der opplevelsen og prosessen i møtet mellom terapeut og klient hele tiden undersøkes og eksperimenteres med. Terapeuten legger til rette for oppdagelser og nye erkjennelse gjennom samtale og ved hjelp av enkle og kraftfulle eksperimenter.

 

Kurt Lewin utviklet sin egen variant av gestalpsykologien som han kalte feltteori. Han studerte hvordan vi organiserer, fortolker, påvirker og påvirkes av omgivelsene våre. Han utviklet en sosialpsykologisk modell som står svært sentralt innen moderne gestalt og gestaltterapi.

 

Kilde: VID Vitenskapelige Høgskole

Trykk her for å se en video om gestaltterapi. 

 

bottom of page